Location: Bridgend - Valleys to Coast
Salary: £9,000
Posted: 2 weeks ago
Closes: 8 January, 2024
Contract: Part Time

Cadeirydd y Bwrdd

Ymunwch â ni fel Cadeirydd ein Bwrdd

Rydym wedi bod yn darparu cartrefi diogel a hapus ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros yr 20 mlynedd diwethaf. Fel rhan annatod o’n cymuned leol, chwaraeir rôl allweddol gennym yn adfywiad a ffyniant parhaus Pen-y-bont ar Ogwr a De Cymru.

Rydym yn darparu dros 6,000 o gartrefi diogel a fforddiadwy, ac mae gennym bortffolio o fflatiau, garejis ac eiddo masnachol lesddaliadol. Yn ogystal â hyn, mae blwyddyn ein 20fed pen blwydd yn nodweddu lansiad ein cwmni atgyweirio a chynnal a chadw newydd, sef Llanw.

Ein nod cyffredinol yw darparu cartrefi cynaliadwy a lleoedd y mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus ynddynt, ynghyd â chwarae rhan mewn adeiladu Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru well.

Mae Ein Bwrdd yn chwarae rôl bwysig o ran sicrhau y gwneir y penderfyniadau iawn i sicrhau ein bod yn cyflawni ein pwrpas. Yn y pen draw, aelodau’r Bwrdd sydd mewn awdurdod, ac sy’n atebol am redeg y sefydliad er budd ein cwsmeriaid, ein cymunedau a’n cydweithwyr, gan ddarparu cefnogaeth i’r tîm arweinyddiaeth, a’i herio mewn modd adeiladol i’n galluogi i gyflawni ein hamcanion.

A hwnnw bellach ar ddiwedd ei gyfnod yn y swydd, mae ein Cadeirydd presennol o’r Bwrdd, sef Anthony Whittaker, yn paratoi i roi’r gorau iddi.

Fel y cyfryw, rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd a fydd yn ymuno â ni ac yn chwarae rôl fel arweinydd strategol canolog yn y gwaith o gyflawni ein gweledigaeth a sicrhau bod ein gwerthoedd yn arwain ac yn diffinio ein dulliau gweithio. Mae hynny’n golygu y byddwn yn gwerthfawrogi pobl, yn meddwl mewn modd gwahanol, ac yn ddigon dewr i fwrw ymlaen â phethau er mwyn cael y maen i’r wal.

Mae hwn yn gyfle a fydd yn addas i rywun sydd wedi profi ei hun fel arweinydd strategol, sy’n gallu diffinio amcanion sefydliadol yn glir ac yna’n gallu gweithio gyda ni a’n partneriaid mewn modd effeithiol, i’w gweld yn cael eu trosi i’r hyn y gallwn ei wireddu ar lawr gwlad. Byddwch yn frwdfrydig am gymunedau, yn ymroddedig i roi cwsmeriaid wrth wraidd yr hyn a wneir gennym, ac yn ymrwymedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd fel busnes.

Nid yw’n hanfodol i chi feddu ar brofiad uniongyrchol o fewn y sector tai – yr hyn sy’n bwysicach na hynny yw eich dealltwriaeth o rôl y Cadeirydd a’ch gallu i’w chyflawni. Bydd gennych ddealltwriaeth wybodus am bwysigrwydd llywodraethu da, ynghyd â’r egwyddorion sy’n diffinio hynny, a byddwch yn barod i gefnogi cydweithwyr, a’u herio mewn modd adeiladol, gan greu lle i ystyried gwahanol safbwyntiau ac arbenigedd a fydd yn llywio sut yr ydym yn gweithio.

Darllenwch ein pecyn recriwtio, neu cysylltwch â’n hymgynghorwyr wrth gefn yn ema, sef Anne Elliott ar 07875 762 029, am drafodaeth gyfrinachol.

Dyddiad cau 12 canol dydd, 8 Ionawr 2024

Anne Elliot EMA Consultancy

Anne Elliott

Managing Director

01926 887272