Location: Cwmbran
Salary: £2,500
Posted: 2 months ago
Closes: 6 September, 2021
Contract: Full Time

Aelodau Pwyllgor Annibynnol Cyfetholedig

Ychydig i’r gogledd o Gasnewydd yn Ne Cymru, mae Bron Afon yn darparu gwasanaethau tai a chymorth ar gyfer 8,000 o eiddo a 900 o lesddeiliaid. Ein nod ni yw chwarae rhan allweddol wrth greu cymunedau llewyrchus yn ein rhan ni o Gymru. Mae darparu tai fforddiadwy o ansawdd da yn rhan hanfodol o gyflawni hyn, ynghyd â darparu anogaeth a chefnogaeth ymarferol i bobl sydd ei angen.

Mae’n bwysig i ni fod gennym fodel llywodraethu effeithiol ar waith, sy’n ein galluogi i fanteisio ar arbenigedd a phrofiadau gwahanol bobl wrth osod ein strategaeth sefydliadol ac yna mesur cynnydd yn erbyn y targedau rydyn ni’n eu gosod i ni’n hunain. Yn dilyn adolygiad llywodraethu diweddar, mae gennym bellach nifer o rolau anweithredol ar gael i bobl sy’n awyddus i ychwanegu gwerth at yr hyn a wnawn ac sy’n angerddol am ymrwymo eu sgiliau i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl a chymunedau.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan bobl ag ystod o gefndiroedd proffesiynol gyda’r bwriad o sefydlu Bwrdd amrywiol gyda gwahanol safbwyntiau a sgiliau cyflenwol. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan bobl ag arbenigedd mewn AD, Llywodraethu, TGCh, Sicrwydd Busnes ac Archwilio, Ymgysylltu â Chwsmeriaid a Chynnal a Chadw/Datblygu Eiddo. Efallai y bydd eich profiad yn ymdrin â mwy nag un o’r meysydd hyn, neu efallai bod gennych sgiliau a gwybodaeth broffesiynol eraill a all ychwanegu gwerth i’n gwaith. Mae ein pwyslais ar ddenu pobl sy’n angerddol am lunio cymunedau llwyddiannus a ffyniannus ac sy’n gallu gweld effaith bosibl yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

Dyma gyfle gwych i gymhwyso’ch sgiliau ar lefel strategol mewn sefydliad sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Rydym yn cydnabod buddion gwybodaeth ac arbenigedd traws-sector felly nid yw’n hanfodol bod gennych unrhyw brofiad uniongyrchol yn y sector tai cymdeithasol. Rydym hefyd yn agored i drafod eich lleoliad gweithio.

Ewch i www.social-heart-business-mind.co.uk i ddarganfod mwy.

Am drafodaeth gyfrinachol neu ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Anne Elliott yn ema ar 07875 762029.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau: 6 Medi 2021.

Anne Elliot EMA Consultancy

Anne Elliott

Managing Director

01926 887272